BG | EN
Политика за поверителност
Политика за поверителност и  защита на личните данниНастоящата политика има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица, като описва начина на получаване, обработване и съхранение на личните данни, както и да информира субектите на лични данни за техните права, които могат да упражняват.

„КЗУ“АД е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, параграф 7 от  Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и  адрес за кореспонденция: гр. София 1000, р-н Триадица, ул. „Узунджовска“№ 12.Принципите, които „КЗУ“АД съблюдава при обработването на лични данни са  законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субектите на данните.

Събирането, обработването и съхранение на личните данни от „КЗУ“АД е на законово и договорно основание, на основание легитимен интерес или изрично декларативно съгласие.

Събирането и обработването на лични данни е сведено до минимум и данните се обработват за конкретни, изрично указани и легитимни цели, а именно:

 • спазване на законови задължения от страна на администратора;

 • изпълнение на договори, по които субектът на данните е страна;

 • изпълнение на задачи за постигане на определена цел;

 • във връзка с възникване, съществуване и прекратяване на трудови/служебни правоотношения;

 • за изпълнение на задълженията на „КЗУ“АД, като акционерно дружество, включително за провеждане на Общи събрания на акционери/облигационери; изплащане на дивиденти на акционери/облигационери; водене на отчетност на лицата с достъп до вътрешна информация.


При обработването на данни за архивиране в обществен или легитимен интерес данните се обработват така, че да не се позволи идентифицирането на субекта.

При поместване на информация в публични регистри, с цел законово изпълнение или в обществен интерес, лични данни са маскирани или криптирани  по подходящ начин, като се спазват всичките законови изисквания.

Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни, които се събират от „КЗУ“АД са:

 • Физическа идентичност - име, ЕГН/ЛНЧ, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка;

 • Образование - дипломата, допълнителна квалификация;

 • Трудова дейност - професионална биография;

 • Медицински данни – физиологично, психическо и психологично състояние на лицата

 • Банкова сметка

 • Данни за съдимост

 • Биометрични данни, представляващи образ


 

Личните данни, които се събират и обработват в „КЗУ“АД се съхраняват в законно установените срокове.

Достъп до регистрите с лични данни и работа с тях имат оторизирани лица, съобразно възложени им от ръководството правомощия или надзорни и контролни органи.

Лицата, на които могат да бъдат предоставяни лични данни са публични органи-Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, прокуратура, контролни органи,банки и др.,  или на база на законови разпоредби, както и на  трети страни по силата на специална законова разпоредба и/или при необходимост от съдействие при осъществяване на икономическата/търговска или счетоводно-отчетническа дейност,  контролни и надзорни органи, финансови институции;доставчици, които извършват услуги от името на Администратора – счетоводни къщи, IT фирми, поддържащи сървъри и т.н.; на  публични органи и организации, при поискване и до степента, разрешена съгласно закона; нотариуси, одитори, адвокати, съдилища, държавни съдебни изпълнители, частни съдебни изпълнители при необходимост от защита на законните ни права и интереси; Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса; Държавен вестник и други оправомощени от закона лица, при съществуващо правоотношение между субекта на лични данни и „КЗУ“ АД, в качеството му на акционерно дружество.

„КЗУ“АД не се предоставя лични данни, обработвани или съхранявани в на трета държава или на международни организации, извън ЕС.

Администраторът на лични данни поддържа регистри на дейностите по обработването на лични данни. В него се описват целите, за които се събират данните, видовете (категориите) лични данни, които се обработват, получателите, пред които личните данни могат да бъдат разкривани, сроковете за съхранение на данните, обработващите лични данни. Относно сигурността на личните данни са предприети необходимите технически , физически и организационни мерки.

С цел добросъвестното и прозрачно обработване на личните данни „КЗУ“АД уведомява субектите на данни относно техните права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;

 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор до неговото решаване;

 • право на преносимост на лични данни, чрез структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

 • право на възражение на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето 


 

 Коригиране или изтриване на лични данни или „правото да бъдеш забравен“

Субект на данни може да поиска от администратора на лични данни „КЗУ“АД изтриване или коригиране на свързаните с него лични данни в случай че:


 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

 • субектът на данни оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;

 • субектът на данни възразява срещу обработването;

 • личните данни, които се обработват са неточни.


Изтриването е невъзможно ако за администратора на лични данни „КЗУ“АД съществува:


 • правно задължение, което изисква обработването на данните,

 • данните са необходими за изпълнение на задача от обществен интерес;

 • данните са събрани или обработени при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

 • архивиране за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания или статистически цели.


     Ограничаване на обработването на лични данни може да бъде поискано в случай че:


 • са установени неточности в личните данни, които се обработват;

 • се установи, че обработването е неправомерно;

 • субектът на данните е възразил срещу обработването.


      Право на преносимост на данните

Субект на данни има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор, когато обработването на данните се извършва по автоматизиран начин или обработването е основано на съгласие или на договорно задължение.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официалните правомощия, които са предоставени на администратора.

    Право на възражение

Субектът на данните има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. В тези случаи, до изясняване на спора администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не са налице законови основания за обработването.

    Условия за упражняване на правата

Субектите на лични данни могат да упражняват правата си с писмено заявление до администратора на лични данни „КЗУ“АД на адрес: гр. София 1000, р-н Триадица, ул. „Узунджовска“№ 12

Настоящата политика е изготвена с цел информираност на субектите на  лични данни, като същата може да бъде актуализирана, изменяна и допълвана по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

Настоящата политика е изготвена в съответствие с изискванията на чл.13 от Регламент 2016/679. За коректното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и за осъществяване на задълженията на администратора на лични данни, в КЗУ“АД са утвърдени вътрешни процедури и правила в съответствие с изискванията на администратора с Регламент (ЕС) 2016/679.

 
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
ОЩЕ
НИЕ СМЕ АВТЕНТИЧНОТО КЗУ
КЗУ АД е единствен и пълноправен правоприемник на държавното КЗУ, основано през 1966. Настоящият изпълнителен директор е Антони Антонов.
 
ПРОЕКТИ
ОЩЕ
ПРОЕКТИ
КЗУ АД участва в множество проекти, които включват проучвания, проектиране, производство, доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация.

 
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ОЩЕ
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дъщерните дружества на КЗУ АД са КЗУ ЗЛМК, КЗУ Бургас, КЗУ Трейдинг, КЗУ Ойл Инженеринг.
Press Esc to close
 
W W W. K Z U - B G . C O M
Copyright © 2013 КЗУ. Всички права запазени.
Използването на този уеб сайт означава, че приемате Условията за ползване и Онлайн декларацията за поверителност